Heriau menter bwyd lleol newydd ar gyfer ysgolion

Mae FACE Cymru wedi cynhyrchu dwy Her Menter a Chyflogadwyedd newydd ar gyfer ysgolion uwchradd, fel rhan o Fagloriaeth Cymru.  Mae disgyblion TGAU yn caepots steaming on the stovel eu gwahodd i ddylunio cynnyrch a allai gael ei werthu mewn siop fferm.  Gallan nhw ddylunio’r ŵyl fwyd orau erioed wrth wneud lefel A – heb y boen o’i wneud o gwbl.  Mae’r prosiectau hyn yn gyfle gwych i ffermydd, busnesau bwyd ac ysgolion weithio gyda’i gilydd, felly pam na wnewch chi roi tro arni?  Llawrlwythwch nhw yma:

Cynnyrch siop fferm – TGAU

Gwyl Fwyd -lefel A

Bydd FACE yn cynhyrchu adnoddau i’w cefnogi nhw ac felly cysylltwch os hoffech chi gymryd rhan.

Pam Fod Ffermio’n Bwysig

Adnodd dysgu yw Pam Fod Ffermio’n Bwysig sy’n cynnwys cyfoeth o syniadau gweithgaredd ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2. Gall athrawon ddewis gweithgareddau unigol neu eu cyflwyno oll fel rhan o bwnc am fwyd a ffermio.

Gallwch lawr-lwytho’r e-lyfr Pam Fod Ffermio’n Bwysig o wefan Why Farming Matters. Ar gyfer bob un o’r gweithgareddau yn Pam Fod Ffermio’n Bwysig, mae’r wefan hon yn darparu adnoddau a chanllaw ychwanegol. Dewiswch weithgaredd o’r e-lyfr, ac yna dewiswch y rhan gyfatebol ar ddewislen law chwith y wefan i ddod o hyd i lawr-lwythiadau , cysylltau ac awgrymiadau cynorthwyol. wfm-welsh-packs-small

Prosiect cydweithiol yw Pam Fod Ffermio’n Bwysig gan FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) a’r NFU, ac mae ar gael yn y ddwy iaith.

Mapio bwyd

mapping-closeup-2Mae mapio’r system fwyd leol yn ffordd dda i ddechrau trafod bwyd a ffermio. Gall disgyblion lunio holiaduron a chyfweld â ffermwyr a busnesau bwyd, gan trafod eu gwaith, ymchwilio i’r gorffennol a dychmygu’r dyfodol.

Mae FACE Cymru wedi datblygu adnoddau mapio bwyd fel rhan o Grwp Addysg Biosphere Dyfi, a gallwch eu llawrlwytho yma.

Golwg ar fwyd a ffermio

Mae ffermio a chynhyrchu bwyd yn hollbwysig i economi Cymru, ac i bawb ohonom. Erbyn 2020, nod Llywodraeth Cymru yw gweld y sector hwn yn tyfu 30%. Mae ffermio ym Mhrydain yn creu tua 63% o’r bwyd a fwytawn, ond yn ogystal â gwneud yn siwr bod gennym ni’r bwyd sydd ei angen arnom, mae ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd yn defnyddio’r technolegau diweddaraf i ofalu am anifeiliaid a diogelu ein hamgylchedd naturiol.

Darganfod mwy gyda’r adnodd yma gan Gyrfa Cymru: Golwg ar Fwyd a Ffermio

Ymweliad â fferm laeth

Mae FACE Cymru a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cyhoedd adnodd sydd yn ategu ymweliad â fferm laeth. Mae’n awgrymu gweithgareddau a thrafodaethau y gellid eu gwneud cyn, yn ystod ac ar ôl ymweliad gan ddisgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2-4, gan ddangos cysylltiadau i’r Fframwaith Sgiliau yng Nghymru ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Llawrlwytho adnodd yn Gymraeg

Y Ras Fwyd

Adnodd amlgyfrwng yw Y Ras Fwyd. Fe’i paratowyd gan Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales i helpu athrawon cynradd i wneud gwaith ar fwyd, meath a bwyta’n iach yn CA2.

Food RaceMae dwy gem ar y cd-rom – Y Ras Fwyd a’r Plat Cytbwys. Datblygwyd y ddwy gem mewn cydweithrediad ag athrawon a’u treialu gan ddisgyblion. Maent wedi’u cynllunio i’w defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol a gellir eu defnyddio ar gyfrifiadur unigol hefyd. Continue reading