Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF

Bydd Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF – menter drwy’r wlad i gael plant i ddod allan ar ffermydd a dysgu o le mae eu bwyd yn dod – yn digwydd drwy fis Mehefin 2018.  Bydd ffermydd yn agor eu giatiau ac yn croesawu ymweliadau addysgol i blant gael gwybod mwy ynglŷn â sut mae’r bwyd yn cael ei dyfu, o le y daw ac er mwyn cwrdd â’r ffermwyr sy’n ei dyfu.

Mae Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF yn rhedeg ochr yn ochr â Dydd Sul Ffermydd Agored LEAF ac mae nifer o ffermwyr yn cynnal y ddau ddigwyddiad!  Diolch I’r gefnogaeth gan ein noddwyr, mae’n rhad ac am ddim i ffermwyr gymryd rhan yn Nyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF a Dydd Sul Ffermydd Agored LEAF.

Cofrestrwch eich fferm ar gyfer Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored.

Os ydych chi’n ysgol ac yn dymuno dod o hyd i fferm i ymweld â hi, ewch i: https://farmsunday.org/schools

Siaradwch â ffermwr drwy Skype neu FaceTime

Mae gennym ni gyfle cyffrous i ddod â’r byd ffermio, bwyd a’r amgylchedd yn uniongyrchol i’r dosbarth.  Drwy ddefnyddio FaceTime neu Skype, gall ffermwr siarad gyda dosbarth wrth iddo weithio ar ei fferm.  Gall FACE gysylltu ysgolion gyda ffermydd, yn lleol neu drwy Gymru a Lloegr.

Byddwn ni’n dechrau’r prosiect yn gynnar yn 2018, ac felly cysylltwch yn awr i gofrestru eich diddordeb.  Os ydych chi’n athro, gallwch gael mwy o wybodaeth yma. Os ydych chi’n ffermwr, gallwch gael mwy o wybodaeth yma.

Cyrsiau CEVAS

CEVAS_ATF_Logo

Cwrs dau ddiwrnod ar gyfer ffermwyr a staff cefn gwlad eraill yw’r Cynllun Achredu Ymweliadau Addsygol â Chefn Gwlad, neu CEVAS.

Mae’n cynnwys paratoi ar gyfer ymweliadau â ffermydd; bwyd, ffermio a chefn gwlad yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, a siarad â disgyblion ac athrawon. Erbyn hyn, mae tua 80 o ffermwyr ac eraill wedi gwneud y cwrs yng Nghymru, ac mae llawer wedi’u hachredu gan yr OCN.

Cynhelir cyrsiau eraill yn ôl y galw. E-bostio Jane Powell.

Am fwy o wybodaeth am CEVAS gweler www.cevas.org.uk 

Wyna yn Sir Fynwy!

Mewn cwrs CEVAS i baratoi ffermwyr a staff cefn gwlad i groesawu ymweliadau gan ysgolion, bu’r dysgwyr ym gloywi eu sgiliau dysgu. 

Dyma Kate Beavan (dde) yn dangos i Ellie Hawkins sut mae dod ag oen.  lambing simulator / ymarfer wyna  successful lambing / wyna llwyddiannus

Mae FACE yn darparu llwyth o adnoddau i’ch helpu chi i drefnu ymweliadau gan ysgolion. 

I weld y rhain, ewch i www.face-online.org.uk/farmers. Ar gyfer adnoddau yn benodol i Gymru, gweler isod.

Hylendid ar Ffermydd Agored

HOOFMae’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch (HSE) yng Nghymru wedi cynhyrchu pecyn ar gyfer athrawon o’r enw Hylendid ar Ffermydd Agored (HAFfA).
Mae’n cynnwys adnoddau am olchi dwylo ac osgoi heintiadau.

Mae staff yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a staff Iechyd yr Amgylchedd o Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth i godi ymwybyddiaeth o’r peryglon salwch oherwydd E. coli 0157 a Cryptosporidium ar ffermydd agored.

Mae dwy haen i’r prosiect Hylendid ar Ffermydd Agored –

1. Caiff Awdurdodau Addysg Lleol becyn adnoddau i’w roi i athrawon sy’n cynllunio ymweliadau â’r lleoliadau hyn.

2. Ymweliadau ar y cyd gan staff yr HSE ac Awdurdodau Lleol i ffermydd agored i asesu eu harferion gwaith a’r rheolaethau sydd ganddynt i leihau’r risg o heintio ymwelwyr. Yn arbennig, byddwn yn sicrhau bod trefniadau digonol ar gyfer golchi dwylo, gan fod golchi dwylo yn gywir yn hanfodol er mwyn atal afiechyd.

Lawrlwythwch y pecyn yma:

Taflen Wybodaeth 1 – Cryptosporidium [23kb]
Taflen Wybodaeth 2 – E.coli 0157 [21kb]
Llythyr at rieni [21kb]
Cynllunio’r Ymweliad [33kb]
Enghraifft Asesiad Risg [29kb]
HOOF Campaign Evaluation Form [28kb]
Hylendid Ar Ffermydd Agored Pecyn Addysg [5.2Mb]
HOOF Useful websites [24kb]
Avoiding ill health at open farms – Advice to farmers (with teachers’ supplement) [64kb]
Be Responsible Keep Children Safe on Your Farm [61kb]
Gwnewch Golchi ein Dwylo yn Arferiad [27kb]