Ffermwyr Sir Benfro yn yr ystafell dosbarth

farmer and children in school

Derbyniodd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Ninbych-y-pysgod ymweliadau gan ddau ffermwr y tymor diwethaf.  Eglurodd Walter Simon (ar y dde) sut y mae ef yn tyfu tatws, a bu Roger Lewis yn siarad am ffermio llaeth.  Roedd y plant wedi paratoi cyfres o gwestiynau ar eu cyfer nhw, ac roedden nhw’n cael trafodaeth ynglŷn â bwyd lleol a bwyd

drwy’r byd.

Roedd yr ysgol hon ac ysgolion eraill, yn cynnwys Ysgol Gynradd Arberth a’r ysgol uwchradd, Ysgol Dewi Sant, yn cymryd rhan mewn prosiect a oedd yn cael ei redeg gan FACE a Planed.  Y syniad yw cysylltu ysgolion â ffermwyr a busnesau bwyd yn Sir Benfro, gyda’r nodau o ymgyfoethogi’r cwricwlwm, ymgysylltu pobl ifanc ag ymholiad i’w system fwyd leol, a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â chynhyrchu bwyd a busnesau yn y sir.

A fyddai eich ysgol chi yn hoffi cymryd rhan?  Er mwyn cysylltu â ni, ewch i jane@face-online.org.uk

Lansio Pam Fod Ffermio’n bwysig

wfm-launch-group-small-2Fe lansiwyd fersiwn Gymraeg y pecyn poblogaidd Pam Fod Ffermio’n Bwysig ar 24 Tachwedd 2016 gan Kirsty Williams AC, yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt, gyda thri ffarmwr a swyddogion yr NFU yno i arwain bore o weithgareddau.

Cewch lawrlwytho’r pecyn, sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, yn y ddwy iaith yma: http://www.whyfarmingmatters.co.uk/why-farming-matters.

 

Lansio gwefan Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad

milking the cowAr 2 Hydref 2015, fe lansiwyd gwefan newydd i roi bwyd, ffermio a’r amgychedd naturiol ar y cwricwlwm. Daeth yr NFU, garddwyr cymunedol, EggSeeds, yr RSPB, Cymunedau’n Gyntaf ac eraill at i gilydd yn Ysgol Coed y Gof, Caerdydd, ar gyfer bore o weithgareddau, gan gynnwys gwneud menyn, godro buwch (pren), gwneud bomiau hadau, adnabod adar a hau saladau’r gaeaf.making butterhens small

Gwefan ar gyfer athrawon yw Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad sy’n dod at ei gilydd, am y tro CC launch with everyonecyntaf, adnoddau bwyd, ffermio a chefn gwlad ac yn darparu adnoddau, astudiaethau achos, llefydd i ymweld â nhw a mynediad i arbenigwyr, gydag erthyglau ysbrydoledig.

Ewch i: www.countrysideclassroom.org.uk

 

 

Deor wyau yn Ne Cymru

Children with model eggsBu plant y Cyfnod Sylfaenol yng Nghaerdydd, Caerffili a Chasnewydd yn dysgu ym gylch fywyd y cyw iâr, datblygiau embryo’r cyw a phwysigrwydd wyau mewn deiet iach trwy deor wyau ei hunain. Ar ol gwers, dyma pob grwp yn profio’r wyau ac enill llwyddiant mawr wrth ddeor.  Maent hefyd yn dysgu sut i ofalu am y cywion wrth iddynt dyfu.

Trefnywd y prosiect gan aelod o FACE Free Range Learning. Mae ganddynt lefydd am brosiectau deor yn nhymor yr haf yn ardal Caerdydd a’r fro. Ceir mwy o wybodaeth yma.

Gwesty bygiau yn Sir Gâr

Burnspet2014Bu teuluoedd yng Ngwm Gwendraeth yn ymuno â RSPB Cymru yn Fferm Burns Penlan i ddathlu Wythnos Genedlaethol Bocsys Nythu. Dyma nhw yn gwneud gwesty bygiau, “Palas Buginham”. Mae Burns Penlan yn rhan o Burns Pet Nutrition, cwmni teuluol bwyd anifeiliaid anwes ger Cydweli, Sir Gâr, ac yn aelod o FACE.

Brecwast yn IBERS

oats closeupPlant Ysgol Gynradd Penrhyncoch yn dysgu am geirch yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, lle cawsant brecwast fferm arbennig ym mis Ionawr eleni gyda Chanolfan Organig Cymru, sy’n aelod o FACE.

Bridio gweiriau newydd

removing grass anthers

Rhoddodd plant Ysgol Plascrug, Aberystwyth, gynnig ar drawsbeillio blodau gwair ar ymweliad ag IBERS, Prifysgol Aberystwyth, fis Gorffennaf. Defnyddiodd efel i dynnu’r antherau. Wedyn ymwelod y plant â’r ganolfan ffenomeg i weld sut mae cyfrifiaduron yn mesur tyfiant planhigion, a dysgu sut mae gweiriau yn porthi anifeiliad ar y fferm ar draws yr heol. Trefnwyd yr ymweliad ar y cyd gan Grwp Addysg Biosffer Dyfi, FACE ac IBERS.

Ymweliad fferm Tesco

Children at Ty TanglwystBu plant Ysgol Gynradd Blaen-y-Maes, Abertawe, yn ymweld â fferm Ty Tanglwyst, Penybont-ar-Ogwr, ym mis Tachwedd. Cawsant hwyl wrth weld y beudy, yr uned poteli a’r lloi, profiad newydd i blant y ddinas. Diolch i Rhys Lougher am groesawu’r ysgol ac i Tesco am ei gyllido. Trefnwyd yr ymweliad gan FACE Cymru ar y cyd â’r Ardd Fotaneg.

Mapio bwyd

Gan defnyddio ffotograffau mawr o’r awyr o Sir Fynwy, bu plant o Ysgol Gynradd Llanfoist yn mapio bwyd lleol yng Ngwyl Fwyd y Fenni ym mis Medi. Trefnwyd y gweithgaredd gan Ganolfan Organig Cymru.

Bwyd a ffermio ym Miosffer Dyfi

Mae Grwp Addysg Biosffer Dyfi newydd gyhoeddi pecyn newydd i ysgolion 2012, gyda chefnogaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’n cynnwys gweithgareddau bwyd a ffermio i CA2 a CA3. Mae’r pecyn hefyd ar gael ar wefan y Grid Genedlaethol am Addysg Cymru. Gweler Adnoddau mapio bwyd.