Darpar athrawon yn mynd i fferm

Daeth criw o athrawon dan hyffordiant o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe i fferm Burnspet Nutrition, Cydweli ar 2 Mai. Roedd yn gyfle gwrdd â gwartheg, defaid ac alpacas, gweld y gerddi sy’n tyfu llysiau i’r siop fferm a trafod y posibiliadau ar gyfer dysgu’r cyfno sylfaen. Aeth FACE ymlaen i siarad am Countryside Classroom a gweld yr holl waith gwych mae Burns in the Community yn ei wneud.

FACE yn mynd i’r traeth

dressing crabsAmbell waith, rydym ni’n anghofio bod bwyd yn dod o’r môr, yn ogystal â ffermydd.  Ym mis Mawrth, gwnaethom ni recriwtio’r bysgotwraig Mandy Walters i gyflwyno gweithdy paratoi crancod ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd, yn Ocean Lab wrth ymyl Abergwaun.  Yn ogystal, cymerodd y plant ran mewn saffari ar y traeth, dysgu am y llanwau, astudio plancton o dan y microsgop, ysgrifennu cerdd a phlymio gyda dolffiniaid – drwy ddefnyddio offer realiti rhith-wirionedd.  Trefnwyd y gweithdy gan Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro fel rhan o ymgyrch Blwyddyn y Môr gan Croeso Cymru.

Darganfod bwyd lleol

A ydych chi’n gwybod beth sy’n tyfu yn eich ardal leol, a phwy sy’n ei gael o’r cae neu’r môr i’ch plât?  Mae FACE wedi cynhyrchu adnodd newydd ar gyfer ysgolion cynradd i fapio eu system fwyd lleol, gyda chysylltiadau â’r cwricwlwm cenedlaethol, a syniadau ar gyfer hanes, mathemateg, dinasyddiaeth fyd-eang a TG.  Fel y dywedodd un athro: “Roedd nifer o gyfleoedd ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd –  llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth yn arbennig – ac roedd y disgyblion wedi ymgysylltu yn llawn drwy’r cyfan.  Yr unig anhawster gyda’r pwnc hwn yw bod CYMAINT o botensial ar gyfer gweithgareddau dysgu cyffrous, roedd yn anodd cynnwys popeth!”

Llawrlwythwch ‘Darganfod Bwyd Lleol

Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF

Bydd Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF – menter drwy’r wlad i gael plant i ddod allan ar ffermydd a dysgu o le mae eu bwyd yn dod – yn digwydd drwy fis Mehefin 2018.  Bydd ffermydd yn agor eu giatiau ac yn croesawu ymweliadau addysgol i blant gael gwybod mwy ynglŷn â sut mae’r bwyd yn cael ei dyfu, o le y daw ac er mwyn cwrdd â’r ffermwyr sy’n ei dyfu.

Mae Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF yn rhedeg ochr yn ochr â Dydd Sul Ffermydd Agored LEAF ac mae nifer o ffermwyr yn cynnal y ddau ddigwyddiad!  Diolch I’r gefnogaeth gan ein noddwyr, mae’n rhad ac am ddim i ffermwyr gymryd rhan yn Nyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF a Dydd Sul Ffermydd Agored LEAF.

Cofrestrwch eich fferm ar gyfer Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored.

Os ydych chi’n ysgol ac yn dymuno dod o hyd i fferm i ymweld â hi, ewch i: https://farmsunday.org/schools

Gwyddoniaeth ar y fferm

soil science testsDaeth athrawon cynradd ac uwchradd at ei gilydd ym mis Hydref mewn gweithdy a drefnwyd gan Bartneriaeth Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro er mwyn edrych ar weithgareddau awyr agored.  Drwy weithio gyda phrosiect Gwyddoniaeth Dinasyddion OPAL, sy’n cael ei arwain gan Amgueddfa Cymru, bu FACE yn treialu gweithgareddau gwyddor pridd y gallai ysgolion eu defnyddio i archwilio effeithiau cynhyrchu bwyd ar yr amgylchedd naturiol, a sut mae ffermwyr yn rheoli’r rhain.  Mae’r pwnc hwn yn rhan o faes llafur TGAU Gwyddoniaeth, a byddwn ni’n datblygu adnoddau i’w gefnogi.

Heriau menter bwyd lleol newydd ar gyfer ysgolion

Mae FACE Cymru wedi cynhyrchu dwy Her Menter a Chyflogadwyedd newydd ar gyfer ysgolion uwchradd, fel rhan o Fagloriaeth Cymru.  Mae disgyblion TGAU yn caepots steaming on the stovel eu gwahodd i ddylunio cynnyrch a allai gael ei werthu mewn siop fferm.  Gallan nhw ddylunio’r ŵyl fwyd orau erioed wrth wneud lefel A – heb y boen o’i wneud o gwbl.  Mae’r prosiectau hyn yn gyfle gwych i ffermydd, busnesau bwyd ac ysgolion weithio gyda’i gilydd, felly pam na wnewch chi roi tro arni?  Llawrlwythwch nhw yma:

Cynnyrch siop fferm – TGAU

Gwyl Fwyd -lefel A

Bydd FACE yn cynhyrchu adnoddau i’w cefnogi nhw ac felly cysylltwch os hoffech chi gymryd rhan.

Ffermwyr Sir Benfro yn yr ystafell dosbarth

farmer and children in school

Derbyniodd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Ninbych-y-pysgod ymweliadau gan ddau ffermwr y tymor diwethaf.  Eglurodd Walter Simon (ar y dde) sut y mae ef yn tyfu tatws, a bu Roger Lewis yn siarad am ffermio llaeth.  Roedd y plant wedi paratoi cyfres o gwestiynau ar eu cyfer nhw, ac roedden nhw’n cael trafodaeth ynglŷn â bwyd lleol a bwyd

drwy’r byd.

Roedd yr ysgol hon ac ysgolion eraill, yn cynnwys Ysgol Gynradd Arberth a’r ysgol uwchradd, Ysgol Dewi Sant, yn cymryd rhan mewn prosiect a oedd yn cael ei redeg gan FACE a Planed.  Y syniad yw cysylltu ysgolion â ffermwyr a busnesau bwyd yn Sir Benfro, gyda’r nodau o ymgyfoethogi’r cwricwlwm, ymgysylltu pobl ifanc ag ymholiad i’w system fwyd leol, a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â chynhyrchu bwyd a busnesau yn y sir.

A fyddai eich ysgol chi yn hoffi cymryd rhan?  Er mwyn cysylltu â ni, ewch i jane@face-online.org.uk

Lansio Pam Fod Ffermio’n bwysig

wfm-launch-group-small-2Fe lansiwyd fersiwn Gymraeg y pecyn poblogaidd Pam Fod Ffermio’n Bwysig ar 24 Tachwedd 2016 gan Kirsty Williams AC, yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt, gyda thri ffarmwr a swyddogion yr NFU yno i arwain bore o weithgareddau.

Cewch lawrlwytho’r pecyn, sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, yn y ddwy iaith yma: http://www.whyfarmingmatters.co.uk/why-farming-matters.

 

Lansio gwefan Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad

milking the cowAr 2 Hydref 2015, fe lansiwyd gwefan newydd i roi bwyd, ffermio a’r amgychedd naturiol ar y cwricwlwm. Daeth yr NFU, garddwyr cymunedol, EggSeeds, yr RSPB, Cymunedau’n Gyntaf ac eraill at i gilydd yn Ysgol Coed y Gof, Caerdydd, ar gyfer bore o weithgareddau, gan gynnwys gwneud menyn, godro buwch (pren), gwneud bomiau hadau, adnabod adar a hau saladau’r gaeaf.making butterhens small

Gwefan ar gyfer athrawon yw Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad sy’n dod at ei gilydd, am y tro CC launch with everyonecyntaf, adnoddau bwyd, ffermio a chefn gwlad ac yn darparu adnoddau, astudiaethau achos, llefydd i ymweld â nhw a mynediad i arbenigwyr, gydag erthyglau ysbrydoledig.

Ewch i: www.countrysideclassroom.org.uk

 

 

Deor wyau yn Ne Cymru

Children with model eggsBu plant y Cyfnod Sylfaenol yng Nghaerdydd, Caerffili a Chasnewydd yn dysgu ym gylch fywyd y cyw iâr, datblygiau embryo’r cyw a phwysigrwydd wyau mewn deiet iach trwy deor wyau ei hunain. Ar ol gwers, dyma pob grwp yn profio’r wyau ac enill llwyddiant mawr wrth ddeor.  Maent hefyd yn dysgu sut i ofalu am y cywion wrth iddynt dyfu.

Trefnywd y prosiect gan aelod o FACE Free Range Learning. Mae ganddynt lefydd am brosiectau deor yn nhymor yr haf yn ardal Caerdydd a’r fro. Ceir mwy o wybodaeth yma.