Her Bagloriaeth Cymru

Pobl ifanc yn Uned Atgyfeirio Disgyblion Llandrindod oedd ymysg y rhai cyntaf i geisio am Her Menter a Chyflogadwyedd newydd Addysg LEAF ar gyfer TGAU eleni.  Eu tasg nhw oedd dylunio cynnyrch a fyddai’n addas i’w werthu mewn siop fferm.  Gwnaethon nhw ddechrau drwy ymweld â siop fferm Penpont, marchnad Llandrindod a siopau eraill er mwyn ymchwilio i’r cynhwysion, cyn dewis ryseitiau a datblygu cynllun busnes ar gyfer ‘Cawliau Cyflym’.  Roedd yn gyfle i ddysgu am fwyd a busnes.  Fel y dywedodd un o’r myfyrwyr, “Yr un peth a oedd yn amlwg wrth wneud y prosiect hwn oedd os byddai pobl yn absennol o gyfarfod, roedd yn rhaid inni oedi wrth wneud penderfyniadau pwysig …  Nid yw’r byd busnes mor hawdd ag yr oeddwn i’n meddwl”.  Yn awr, maen nhw’n dechrau prosiect garddio, fel y gallan nhw wneud rhywbeth allan o’u cynnyrch eu hunain y flwyddyn nesaf.  Darllen mwy

Lansio Addysg LEAF yng Nghymru

Ym mis Mai, cyhoeddodd LEAF (Cysylltu’r Amgylchedd a Ffermio) eu bod yn lansio Addysg LEAF, sef ailfrandio FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad), a gyfunodd â LEAF ym mis Mehefin 2017.

Mae Addysg LEAF yn datblygu etifeddiaeth FACE fel arweinydd sy’n mynd ag amaethyddiaeth i mewn i ysgolion.  Bydd yn parhau i adeiladu a chryfhau gwaith FACE drwy’r sectorau addysg, ffermio a bwyd er mwyn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol ynglŷn â ffermio, bwyd a chefn gwlad.

Yng Nghymru, rydym wedi dod yn Addysg LEAF yng Nghymru ac rydym yn gyffrous i fod yn gweithio gydag athrawon wrth i’r cwricwlwm newydd ddod â chyfleoedd eraill.

Mwy

Darpar athrawon yn mynd i fferm

Daeth criw o athrawon dan hyffordiant o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe i fferm Burnspet Nutrition, Cydweli ar 2 Mai. Roedd yn gyfle gwrdd â gwartheg, defaid ac alpacas, gweld y gerddi sy’n tyfu llysiau i’r siop fferm a trafod y posibiliadau ar gyfer dysgu’r cyfno sylfaen. Aeth FACE ymlaen i siarad am Countryside Classroom a gweld yr holl waith gwych mae Burns in the Community yn ei wneud.

FACE yn mynd i’r traeth

dressing crabsAmbell waith, rydym ni’n anghofio bod bwyd yn dod o’r môr, yn ogystal â ffermydd.  Ym mis Mawrth, gwnaethom ni recriwtio’r bysgotwraig Mandy Walters i gyflwyno gweithdy paratoi crancod ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd, yn Ocean Lab wrth ymyl Abergwaun.  Yn ogystal, cymerodd y plant ran mewn saffari ar y traeth, dysgu am y llanwau, astudio plancton o dan y microsgop, ysgrifennu cerdd a phlymio gyda dolffiniaid – drwy ddefnyddio offer realiti rhith-wirionedd.  Trefnwyd y gweithdy gan Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro fel rhan o ymgyrch Blwyddyn y Môr gan Croeso Cymru.

Darganfod bwyd lleol

A ydych chi’n gwybod beth sy’n tyfu yn eich ardal leol, a phwy sy’n ei gael o’r cae neu’r môr i’ch plât?  Mae FACE wedi cynhyrchu adnodd newydd ar gyfer ysgolion cynradd i fapio eu system fwyd lleol, gyda chysylltiadau â’r cwricwlwm cenedlaethol, a syniadau ar gyfer hanes, mathemateg, dinasyddiaeth fyd-eang a TG.  Fel y dywedodd un athro: “Roedd nifer o gyfleoedd ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd –  llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth yn arbennig – ac roedd y disgyblion wedi ymgysylltu yn llawn drwy’r cyfan.  Yr unig anhawster gyda’r pwnc hwn yw bod CYMAINT o botensial ar gyfer gweithgareddau dysgu cyffrous, roedd yn anodd cynnwys popeth!”

Llawrlwythwch ‘Darganfod Bwyd Lleol

Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF

Bydd Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF – menter drwy’r wlad i gael plant i ddod allan ar ffermydd a dysgu o le mae eu bwyd yn dod – yn digwydd drwy fis Mehefin 2018.  Bydd ffermydd yn agor eu giatiau ac yn croesawu ymweliadau addysgol i blant gael gwybod mwy ynglŷn â sut mae’r bwyd yn cael ei dyfu, o le y daw ac er mwyn cwrdd â’r ffermwyr sy’n ei dyfu.

Mae Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF yn rhedeg ochr yn ochr â Dydd Sul Ffermydd Agored LEAF ac mae nifer o ffermwyr yn cynnal y ddau ddigwyddiad!  Diolch I’r gefnogaeth gan ein noddwyr, mae’n rhad ac am ddim i ffermwyr gymryd rhan yn Nyddiau Ysgol Ffermydd Agored LEAF a Dydd Sul Ffermydd Agored LEAF.

Cofrestrwch eich fferm ar gyfer Dyddiau Ysgol Ffermydd Agored.

Os ydych chi’n ysgol ac yn dymuno dod o hyd i fferm i ymweld â hi, ewch i: https://farmsunday.org/schools

Gwyddoniaeth ar y fferm

soil science testsDaeth athrawon cynradd ac uwchradd at ei gilydd ym mis Hydref mewn gweithdy a drefnwyd gan Bartneriaeth Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro er mwyn edrych ar weithgareddau awyr agored.  Drwy weithio gyda phrosiect Gwyddoniaeth Dinasyddion OPAL, sy’n cael ei arwain gan Amgueddfa Cymru, bu FACE yn treialu gweithgareddau gwyddor pridd y gallai ysgolion eu defnyddio i archwilio effeithiau cynhyrchu bwyd ar yr amgylchedd naturiol, a sut mae ffermwyr yn rheoli’r rhain.  Mae’r pwnc hwn yn rhan o faes llafur TGAU Gwyddoniaeth, a byddwn ni’n datblygu adnoddau i’w gefnogi.

Heriau menter bwyd lleol newydd ar gyfer ysgolion

Mae FACE Cymru wedi cynhyrchu dwy Her Menter a Chyflogadwyedd newydd ar gyfer ysgolion uwchradd, fel rhan o Fagloriaeth Cymru.  Mae disgyblion TGAU yn caepots steaming on the stovel eu gwahodd i ddylunio cynnyrch a allai gael ei werthu mewn siop fferm.  Gallan nhw ddylunio’r ŵyl fwyd orau erioed wrth wneud lefel A – heb y boen o’i wneud o gwbl.  Mae’r prosiectau hyn yn gyfle gwych i ffermydd, busnesau bwyd ac ysgolion weithio gyda’i gilydd, felly pam na wnewch chi roi tro arni?  Llawrlwythwch nhw yma:

Cynnyrch siop fferm – TGAU

Gwyl Fwyd -lefel A

Bydd FACE yn cynhyrchu adnoddau i’w cefnogi nhw ac felly cysylltwch os hoffech chi gymryd rhan.

Ffermwyr Sir Benfro yn yr ystafell dosbarth

farmer and children in school

Derbyniodd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Ninbych-y-pysgod ymweliadau gan ddau ffermwr y tymor diwethaf.  Eglurodd Walter Simon (ar y dde) sut y mae ef yn tyfu tatws, a bu Roger Lewis yn siarad am ffermio llaeth.  Roedd y plant wedi paratoi cyfres o gwestiynau ar eu cyfer nhw, ac roedden nhw’n cael trafodaeth ynglŷn â bwyd lleol a bwyd

drwy’r byd.

Roedd yr ysgol hon ac ysgolion eraill, yn cynnwys Ysgol Gynradd Arberth a’r ysgol uwchradd, Ysgol Dewi Sant, yn cymryd rhan mewn prosiect a oedd yn cael ei redeg gan FACE a Planed.  Y syniad yw cysylltu ysgolion â ffermwyr a busnesau bwyd yn Sir Benfro, gyda’r nodau o ymgyfoethogi’r cwricwlwm, ymgysylltu pobl ifanc ag ymholiad i’w system fwyd leol, a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â chynhyrchu bwyd a busnesau yn y sir.

A fyddai eich ysgol chi yn hoffi cymryd rhan?  Er mwyn cysylltu â ni, ewch i jane@face-online.org.uk

Lansio Pam Fod Ffermio’n bwysig

wfm-launch-group-small-2Fe lansiwyd fersiwn Gymraeg y pecyn poblogaidd Pam Fod Ffermio’n Bwysig ar 24 Tachwedd 2016 gan Kirsty Williams AC, yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt, gyda thri ffarmwr a swyddogion yr NFU yno i arwain bore o weithgareddau.

Cewch lawrlwytho’r pecyn, sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, yn y ddwy iaith yma: http://www.whyfarmingmatters.co.uk/why-farming-matters.