Ynglŷn â FACE

Beth yw FACE?

Elusen gofrestredig yw FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) sydd yn annibynnol ar unrhyw blaid wleidyddol neu fudiad. Ein nod yw addysgu plant a phobl ifainc ynghylch bwydydd a ffermio mewn cefn gwlad sy’n gynaliadwy. Mae gennym dros 60 o drefniadaethau partner. Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i ymuno â FACE ewch i’r adran Partneriaid ar y wefan hon.

Mae FACE yn gweithio gyda’i aelodau a’i bartneriaid i hyrwyddo ymweliadau â ffermydd, ac i ddarparu mynediad hawdd i ystod eang o adnoddau addysgol a gweithgareddau o safon uchel i ategu astudiaethau yn yr ysgol ac ymweliadau awyr agored.

Yng Nghymru, cynrychiolir FACE gan Gydlynydd Addysg Rhanbarthol yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o gyrff lleol.

Gyda phwy mae FACE yn gweithio?

Disgyblion ac athrawon… mae FACE yn darparu adnoddau maes llafur eang a safonol; cynhaliaeth gan Gydlynydd Addysg Rhanbarthol a phartneriaid lleol; cysylltiadau gyda ffermwyr a’r diwydiannau gwledig; hyfforddiant ar gyfer athrawon.

Ffermwyr… Mae FACE yn darparu gweithdai, seminarau, cynhaliaeth a chyngor; rydym yn gweithio i adeiladu cysylltiadau rhwng ysgolion a ffermydd yng Nghymru.

Partneriaid… Mae FACE yn hybu diddordebau cyffredin ei aelodau yng Nghymru a Lloegr; mae’n darparu cymorth gyda phrosiectau addysgol; mae’n cadw i fyny gyda’r datblygiadau cyfredol mewn addysg; mae’n hyrwyddo’u hadnoddau addysgol a’u gweithgareddau.

Y Llywodraeth… Mae FACE yn eistedd ar nifer o bwyllgorau a grwpiau sy’n cynrychioli’n haelodau ac mae’n cyfrannu at ddatblygiad polisi gan Lywodraeth y DU a chyrff eraill yn y sector; rydym yn adeiladu cysylltiadau tebyg yng Nghymru hefyd.

Y Cyfryngau… Mae ein gwaith wedi’i drafod yn y cyfryngau addysgol ac amaethyddol: cafwyd straeon yn y Times Educational Supplement, y Farmers Weekly a llawer mwy.

Beth arall mae FACE yn ei wneud er mwyn cyrraedd ei amcanion?

Ymchwil

Mae FACE yn unigryw yn y sector oherwydd bod ein holl waith yn cael ei gynnal gan ymchwil a monitro cyson.. Mae ymchwil hefyd yn darparu sail ar gyfer seminarau a chynadleddau, sydd ar gael i’n haelodau a’n cefnogwyr am brisiau cystadleuol.

Cynhaliaeth maes llafur trwy ddatblygiad adnoddau newydd

Mae gwaith ar y gweill yn barhaus i gynhyrchu deunydd newydd i gynnal danfoniad cwricwlwm yn yr ysgolion. Ar hyn o bryd mae’r rhain wedi’u hanelu at y cwricwlwm Seisnig ond bydd yn berthnasol yng Nghymru hefyd. Byddwn yn adeiladu casgliad o ddefnyddiau penodol ar gyfer Cymru dros amser. Edrychwch ar yr adran “Adnoddau” ar y wefan hon.